Vertrouwenspersoon

Kristel Segers
GSM: 0492/25 34 83
vertrouwenspersoon@rvl.be

Waarom een vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon (VP) is het aanspreekpunt voor alle personeelsleden van de Scholengroep indien er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk. Hieronder verstaan we pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten (ook indien deze veroorzaakt worden door derden).

De vertrouwenspersoon kan ook de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende.

De vertrouwenspersoon kan ook de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon is neutraal en onpartijdig, heeft beroepsgeheim en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de werkgever. Er hoeft geen schriftelijke neerslag te zijn van het gesprek, noch wordt ergens melding gemaakt van welke personeelsleden op gesprek komen.

Een vertrouwenspersoon kan informele psychosociale interventies ondernemen. De preventieadviseur psychosociale aspecten (Cohezio) kan ook formele interventies ondernemen.

 

ONTHAALGESPREK

 • Een onthaalgesprek is een gesprek tussen de VP en één medewerker.

 • Bij het begin zal de VP schetsen wat er kan verwacht worden, hoe de VP te werk gaat en welke informele interventies een VP kan ondernemen. Er zal ook toegelicht worden dat de mogelijkheid van een verzoek tot formele interventie bestaat.
 • Tijdens het onthaalgesprek wordt er geluisterd naar het verhaal van de medewerker: waarmee heeft de medewerker het moeilijk, waarover wil hij ventileren, waarover is hij angstig, …
 • Indien nodig zal de VP adviezen geven over hoe er emotioneel kan omgegaan worden met de situatie. Een VP geeft geen pedagogische adviezen.

Op het einde van het gesprek wordt besproken of er iets moet ondernomen worden:

 • een gesprek met een hiërarchische lijn
 • een herstelgesprek
 • (anoniem) opnemen van een incident met derden in het preventieregister
 • een doorverwijzing naar de preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio (de externe dienst voor preventie waarmee de scholengroep samenwerkt)
 • ook een vervolggesprek behoort tot de mogelijkheden.

 

GESPREK MET HIËRARCHISHE LIJN

 • De hiërarchische lijn kan de directeur van de medewerker zijn, maar ook de coördinerend directeur of de algemeen directeur.
 • Indien de medewerker zijn situatie en/of bezorgdheden wil delen met een hiërarchische lijn, wordt bekeken hoe dit zal gebeuren: de medewerker doet dit alleen, de medewerker en VP doen dit samen, de VP doet dit alleen.
 • In het geval dat de VP betrokken wordt bij het gesprek, zal dit samen met de medewerker voorbereid worden en zal besproken worden wat mag gedeeld worden tijdens het gesprek (respecteren van het beroepsgeheim).
 • Indien de medewerker dit wenst, kan de VP de situatie anoniem bespreken met de hiërarchische lijn.

 

HERSTELGESPREK

 • Bij conflicten tussen medewerkers of conflicten tussen medewerker en een leidinggevende kan de VP de dialoog op gang brengen tussen de beide partijen.
 • Alvorens over te gaan tot een herstelgesprek, worden bij de partijen een aantal dingen afgetoetst:
  • Ervaart iedereen een probleem?
  • Ziet iedereen een bemiddeling als mogelijke oplossing?
  • Ziet iedereen de VP als neutraal persoon?
  • Kan iedereen erkennen dat hij een bijdrage heeft aan de situatie?
 • Op het moment van het gesprek zelf wordt het doel benoemd en worden afspraken gemaakt voor een goed verloop.

 

(ANONIEM) OPNEMEN VAN EEN INCIDENT MET DERDEN IN HET PREVENTIEREGISTER

 • Indien psychosociale risico’s veroorzaakt worden door derden, kan een medewerker dit melden aan de VP met de bedoeling dit te laten opnemen in het preventieregister.
 • Er volgt een onthaalgesprek, waarbij ook besproken wordt of de medewerker nood heeft aan psychologische ondersteuning. De medewerker zal gevraagd worden zijn verhaal op papier te zetten, eventueel anoniem, zodat dit kan opgenomen worden in het preventieregister, dat raadpleegbaar is door de werkgever.
 • Het doel van het bijhouden van een preventieregister is ervoor te zorgen dat de werkgever collectieve preventiemaatregelen kan nemen.

 

EEN DOORVERWIJZING NAAR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN VAN COHEZIO

Een medewerker kan ook een beroep doen op de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze kan, net zoals de VP, informeel mee zoeken naar een oplossing. Indien de informele interventies niet tot een oplossing hebben geleid of indien de medewerker geen gebruik wil maken van de informele interventies, kan er gekozen worden voor het verzoek tot een formele psychosociale interventie. Dit verzoek heeft een meer dwingend karakter en vormt vaak het voorwerp van een onderzoek en een verslag aan de werkgever.

 

PRAKTISCH

 • Het maken van een afspraak kan via

 • Het onthaalgesprek wordt gepland op een moment dat het voor de medewerker en de VP past, dit kan ook aansluitend aan de werkuren zijn.
 • Wettelijk mag het gesprek plaatsvinden tijdens de werkuren mits akkoord van de directeur.
 • Het gesprek gaat door op een gezamenlijk afgesproken plaats.
 • Indien de omstandigheden een livegesprek onmogelijk maken, worden de gesprekken via beeldbellen (MS Teams) gevoerd.