Wervingsambt

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn
de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (voor één schooljaar),
de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (over de schooljaren heen)
en tot slot de vaste benoeming.
Een loopbaan in het onderwijs begint steeds met tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Of je nu wil lesgeven, een administratieve, ondersteunende of opvoedende functie in een school of instelling zoekt of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, kandideren via de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken (EKT) is verplicht bij het GO!.

Pas nadien kan je actief op zoek naar openstaande vacatures bij een GO! school of instelling.
De toepassing EKT voor het schooljaar 2023-2024 zal operationeel zijn vanaf 15 april 2023. Geldig elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling is mogelijk tot en met 14 juni 2023, middernacht. Vanaf 15 juni 2023 kan je geen (geldige) kandidatuur meer toevoegen of aanpassen. Kandidaturen die vanaf 15 juni 2023 worden ingediend, worden beschouwd als spontane, laattijdige sollicitaties.

De toepassing EKT is voorzien van de nodige instructies om het kandideren succesvol te laten verlopen. Aanmelden in Elektronisch Kandideren Tijdelijken kan met één van deze drie digitale sleutels: itsme®, de elektronische identiteitskaart (eID) of het token.

Heb je vragen over het gebruik van de verschillende digitale sleutels, dan kan je op https://sma-help.fedict.belgium.be/nl de rubriek ‘Vraag & Antwoord’ raadplegen of de instructievideo’s bekijken.
Kandidaten die niet over een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart beschikken, kunnen contact opnemen met de centrale administratie van de scholengroep via administratie@rvl.be.
Heb je geen Belgische eID of elektronische vreemdelingenkaart, dan kan je je laten registreren in een registratiekantoor (zie: https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/registratiekantoren) of de FOD BOSA contacteren via servicedesk.dto@bosa.fgov.be om een gepaste digitale sleutel aan te vragen. Lukt dit ook niet, neem dan tijdig contact op met het GO!: telefonisch (tijdens de kantooruren) op 02 790 94 71 of via mail (an.meeussen@g-o.be).

Als je een aanvraag hebt ingediend voor het schooljaar 2022-2023 dan zal je in april 2023 een mailbericht ontvangen met de vraag je kandidatuur voor het schooljaar 2023-2024 elektronisch te hernieuwen. Heb je tegen 15 mei 2023 geen mailbericht ontvangen, neem dan zelf het initiatief om tijdig je kandidatuur elektronisch te vernieuwen.

Meer informatie over het elektronisch kandideren kan je nalezen in de oproep
Om je kandidatuur extra in de verf te zetten, kan je je cv mailen naar administratie@rvl.be.
De scholengroep stelt de directies in kennis van jouw sollicitatie.

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Tijdelijke aanstellingen in wervingsambten kunnen gebeuren in vacante en/of in niet-vacante betrekkingen. Deze tijdelijke aanstellingen zijn van bepaalde of van doorlopende duur. Tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor bepaalde duur, hebben recht op aanvangsbegeleiding.
In het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991 wordt de voorrangsregeling vastgelegd die moet gevolgd worden bij tijdelijke aanstellingen in de wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorrangsregeling is gebaseerd op het feit of de kandidaat al dan niet het recht heeft verworven op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Enkel wie aan bepaalde voorwaarden voldoet en daarenboven een geldige aanvraag indient tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, kan zich op dit voorrangsrecht beroepen.

Meer uitleg over de voorwaarden om het recht op TADD te verwerven vind je in de oproep

Als je kandidaatstelling aan alle voorwaarden voldoet (en dus werd goedgekeurd), dan geldt dit als een doorlopende kandidaatstelling voor het recht op TADD voor dat ambt en die scholengroep over de schooljaren heen, ook als je geen TADD-aanstelling krijgt in het schooljaar volgend op de kandidaatstelling. Als je het recht op TADD hebt verworven, dan verlies je dat recht als je gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten hebt gepresteerd in de instellingen van de scholengemeenschap/scholengroep. Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden, dan moet je uiteraard wel een nieuwe TADD-aanvraag indienen.

De kandidaat verstuurt het ingevulde formulier en de bijlage ten laatste op 14 juni 2023 naar de scholengroep, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.
Door een aanvraag voor een TADD in te dienen, voldoe je ook aan de kandidaatstelling voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Je bent niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij je voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene waarvoor je TADD-gerechtigd bent of bij een andere scholengroep wilt kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Meer informatie kan je nalezen in de oproep

Vaste benoeming

Een vaste benoeming biedt uiteraard meer voordelen dan een tijdelijk statuut, maar daarvoor dient u eerst aan verschillende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de oproep tot de kandidaten.

De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen wordt openbaar gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming moeten worden ingediend.

Documenten met betrekking tot mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Personeelsbewegingen 1 januari 2024: 

• Oproep kandidaten

• Vacante betrekkingen

• Formulier 1 en 2 aanvraag

• Formulier aanvraag op grond van artikel 40ter §2 (55+)

• Formulier aanvraag op grond van artikel 40ter §3 (TBS-OB en REA/WTW)

Formulier lijst gepresteerde diensten bij art 40ter

• Stappenplan

• Selectiecriteria